title

Vergelijk de businesscases

DRIE PROJECTEN

Deze site presenteert drie businesscases van bestaande aanpakken in Amsterdam, Almere en Tilburg. Deze zijn bedoeld om te inspireren, behulpzaam te zijn bij het maken van beleidsbeslissingen en te ondersteunen bij uitvoering of aanpassing van (eigen) beleid. Hierin staat steeds centraal wat het project precies is, waarom een project werkt, hoe een gemeente het kan uitvoeren en wat de toegevoegde waarde is. Op deze pagina treft u een korte samenvatting van de drie projecten, waarbij in één tabel de projecten op de hiervoor genoemde aspecten zijn vergeleken.

AMSTERDAM: VROEG EROPAF

In Amsterdam werken woningbouwcorporaties samen met maatschappelijk dienstverleners om bij huurachterstanden huurders te bereiken met hulpaanbod.

ALMERE: STRAATKUBUS

De gemeente Almere ontwikkelde de Straatkubus om snel in kaart te brengen op welke plekken problematiek zich concentreert, zodat middelen gericht en effectief ingezet kunnen worden. Het preventieve project Achter de Voordeur won daardoor aan effectiviteit.

TILBURG: FIX UP YOUR LIFE

Jongeren in Tilburg worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomstperspectief en hun financiële situatie op orde te brengen in het project Fix Up Your Life..

VERGELIJKING OP HOOFDLIJNEN

Om gemeenten snel en makkelijk inzicht te bieden in welke projecten in het licht van hun specifieke vraagstukken voor hen interessant zijn, presenteren we hieronder een vergelijking van de projecten op hoofdlijnen. Deze vergelijking is bedoeld als leeshulp, om te kunnen afwegen welke casebeschrijving voor u het meest interessant is. Deze vergelijking is op geen enkele manier bedoeld als rangschikking van de projecten; het zijn immers projecten van een totaal verschillende schaal, doel, doelgroep en aanpak.  

Amsterdam: Vroeg Eropaf

Almere: Straatkubus

Tilburg: Fix Up Your Life

Wat: vroegsignalering van huishoudens met betalingsachterstanden.

Wat: instrument om de gespreksagenda en uitvoeringsagenda van samenwerkende organisaties in de wijk te bepalen. Dankzij de Straatkubus ontstaat inzicht in sluimerende/ ontwikkelende problematiek, waardoor interventies (bijv. Achter de Voordeur) gericht ingezet kunnen worden. 

Wat: vroegsignalering en ondersteuning van jongeren met schuldenproblematiek.

Wie: gemeente, woningbouwcorporaties, andere crediteuren, maatschappelijk dienstverleners.

Wie: beleid, frontlijnwerkers en bestuurders. En voor  interventie Achter de Voordeur: Vrijwilligers- en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA).

Wie: gemeente, jongerenwerk, ROC.

Hoe: digitale melding van betalingsachterstanden door crediteuren, huisbezoek door maatschappelijke dienstverlening (Madi), eventueel (schuld)hulpverlening.

Hoe: de Straatkubus verzamelt informatie over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, inkomen, huurachterstanden en schooluitval. Partners kunnen hun observaties daaraan toetsen, en daardoor gerichter gezamenlijk een aanpak formuleren.

Hoe: werving van jongeren op het ROC, training en individuele begeleiding door jongerenwerk, eventueel schuldhulpverlening door de gemeente.

Resultaat: preventief bereik van 5.900 huishoudens. Bij ca. 40% van deze huishoudens weten hulpverleners direct een interventie te plegen. Nog eens 40% stroomt door naar (schuld)hulpverlening.

Resultaat: Hoger rendement van interventies door effectievere inzet, betere samenwerking tussen partners, o.a. doordat de Straatkubus intuïties in gesprekken objectiveert.

Resultaat: 86 jongeren hebben de training succesvol afgerond. Er is veel kennis opgedaan over innovatieve benadering van jongeren en onderlinge samenwerking.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

MEER LEZEN

DOELGROEPEN BEREIKEN

Sommige doelgroepen zijn voor gemeenten moeilijk te bereiken. Gemeenten geven aan dat ze vooral weinig grip krijgen op jongeren en ondernemers (zzp’ers). Ondernemers omdat zij zich vaak pas melden wanneer de problematiek erg groot is, en jongeren omdat bestaande aanpakken onder die doelgroep vaak niet aanslaan. Maar ook ‘nieuwe doelgroepen’ als woningbezitters en gezinnen met kinderen krijgen gemeenten moeilijk in het vizier. Hoe bereik je deze doelgroepen? Lees hier inspirerende voorbeelden van hoe andere gemeenten dat aanpakken.

VRIJWILLIGERS INZETTEN

Veel gemeenten maken in preventie-projecten gebruik van de inzet van vrijwilligers. Dat heeft veel voordelen, maar onder gemeenten  leven er toch ook veel vragen. Zoals: hoe houd je vrijwilligers gemotiveerd en voorkom je verloop? Hoe zorg je dat ze werken vanuit de visie van de gemeente? Hoe monitor je de activiteiten die ze uitvoeren? Lees hier inspirerende voorbeelden van hoe andere gemeenten dat aanpakken.

SAMENWERKING

Preventie van schulden en betalingsachterstanden wordt steeds meer gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeenten maken daarom samenwerkingsafspraken met crediteuren zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars  over het uitwisselen van betaalsignalen. Maar ook samenwerking met organisaties in het maatschappelijk veld, zoals kerken, voedsel- en kledingbanken en signalerende organisaties als scholen en huisartsen staat bij veel gemeenten op de agenda. Lees hier inspirerende voorbeelden van hoe andere gemeenten dat aanpakken.

PRIVACY

Samenwerking vraagt vaak gegevensuitwisseling. Aan welke privacy-aspecten moeten gemeenten dan denken? Hoe ver kunnen gemeenten gaan in samenwerking in de keten? Hoe veel informatie mag men delen? Ook de casegemeenten Amsterdam en Almere hebben deze vragen moeten beantwoorden. Lees hier hoe zij dat hebben gedaan.