title

Samenwerking

SAMENWERKING

Preventie van schulden en betalingsachterstanden wordt steeds meer gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeenten maken daarom samenwerkingsafspraken met crediteuren zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars over het uitwisselen van betaalsignalen. Maar ook samenwerking met organisaties in het maatschappelijk veld, zoals kerken, voedsel- en kledingbanken en signalerende organisaties als scholen en huisartsen staat bij veel gemeenten op de agenda. Op deze pagina is te lezen hoe andere gemeenten dit aanpakken.

INSPIRERENDE VOORBEELDEN

In verschillende gemeenten werken gemeenten al op een inspirerende manier samen met andere partijen. In Almere is de Straatkubus een handvat om met partners in gesprek te gaan. In Amsterdam werken gemeente, woningcorporaties en maatschappelijk dienstverlening al sinds 2008 samen in het project Vroeg Eropaf. De gemeente Emmen heeft een brede samenwerking opgezet met partners rond het verbeteren van het leef- woon- en werkklimaat. In Enschede werken diverse maatschappelijke, kerkelijke, particuliere en gemeentelijke organisaties samen in het Solidariteitspact. De NVVK-convenanten kunnen bruikbaar zijn bij het maken van lokale afspraken met schuldeisende partijen.

Hieronder treft u meer informatie aan over deze projecten.

ALMERE: STRAATKUBUS

Handvat om met partners in gesprek te gaan

Wat: de Straatkubus is een instrument om de gespreksagenda en uitvoeringsagenda van samenwerkende organisaties in de wijk te bepalen. Dankzij de Straatkubus ontstaat inzicht in sluimerende/ ontwikkelende problematiek, waardoor interventies (bijv. Achter de Voordeur) gericht ingezet kunnen worden.

Wie: De gemeente is de kartrekker van de Straatkubus. Frontlijnwerkers hebben vaak al langer een voorgevoel dat bepaalde ontwikkelingen in wijken gaan leiden tot andere problemen. Hun waarnemingen worden vaak pas jaren later zichtbaar in statistieken. De Straatkubus is een gezamenlijk product van frontlijnwerkers, beleidsmakers en bestuurders waarmee het gesprek over dergelijke observaties al veel eerder gevoerd kan worden. Bij de toepassing van het systeem in beleidsinterventies heeft de Straatkubus een groot effect op de samenwerking met externe partners, zoals zorgverleners, maatschappelijk dienstverleners en woningbouwcorporaties.

Hoe: In de Straatkubus wordt informatie over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, inkomen, huurachterstanden en schooluitval verzameld. Deze informatie kan tot op straatniveau worden weergegeven en geanalyseerd. Dat biedt een belangrijke toegevoegde waarde in vergelijking met bijvoorbeeld analyses op wijkniveau. Vaak concenteren problemen zich in bepaalde straten, maar middelen deze problemen op wijkniveau uit, waardoor het lijkt alsof er in een wijk niets aan de hand is. Met de Straatkubus kunnen middelen bovendien gerichter worden ingezet. Een interventie hoeft niet meer over een hele wijk uitgerold te worden, maar kan zich ook focussen op een paar huizenblokken. Beleidsinterventies halen daardoor een beter bereik onder de doelgroep. Lees hier meer over de aanpak van de Straatkubus in Almere.

AMSTERDAM: VROEG EROPAF

Vroeg eropaf: vroegsignalering door samenwerking

Wat: In Amsterdam loopt sinds 2008 het project ‘Vroeg Eropaf’. In dit project werken verschillende partijen samen in het digitaal melden van betalingsachterstanden. Door vervolgens direct bij deze huishoudens langs te gaan, kan worden voorkomen dat schuldenproblematiek escaleert.

Wie: In het project werken de gemeente, woningcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraars samen met maatschappelijk dienstverleners.

Hoe: Deze organisaties melden een wanbetaler met een betalingsachterstand van ongeveer twee maanden, aan bij ‘Vroeg Eropaf’. Een maatschappelijk dienstverlener zoekt dan contact met de schuldenaar en werkt aan een oplossing. Daarmee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de schulden verder oplopen en dat de huurder uit huis wordt gezet. De woningcorporaties verschilden bij aanvang onderling sterk in de manier waarop ze omgingen met huurachterstanden, van heel zakelijk tot sociaal. Zij stonden ook heel verschillend tegenover het project. Vanuit de projectleiding is nadrukkelijk niet geprobeerd de corporaties te overtuigen of te dwingen, maar juist te verleiden tot deelname. Door te zeggen: “begin dan klein, doe eerst een paar meldingen, en zo steeds te proberen het project een stapje verder te brengen.” Lees hier meer over dit project.

EMMEN: EMMEN REVISITED

Emmen Revisited: samenwerkingsverband om leef-, woon-, en werkklimaat te verbeteren

Wat: Met de aanpak Emmen Revisited wil de gemeente Emmen het totale leef-, woon- en werkklimaat in de regio verbeteren. Hiervoor is een breed samenwerkingsverband opgezet.

Wie: Emmen Revisited is een samenwerkingsverband van vele partners (organisaties én bewoners).

Hoe: Bewoners worden met het project ‘outreachend’ te benaderen. Dat betekent dat netwerkpartners bijvoorbeeld bij bewoners thuis aanbellen om een gesprek aan te gaan over de wensen en problemen in de buurt. Veel aandacht gaat uit naar mensen met gezondheidsachterstanden in achterstandswijken en omliggende dorpen. Het netwerk organiseert diverse activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld. Emmen maakt prestatieafspraken met de organisaties die onderdeel zijn van het project ‘Emmen Revisited’. Ook maakt Emmen gebruik van de kansrijke methodiek Buurtgerichte Sociale Activering. Klik hier voor de website van het project.

ENSCHEDE: SOLIDARITEITSPACT

Samenwerking met (vrijwilligers)organisaties

Wat: De gemeente Enschede heeft een Solidariteitspact gesloten voor publiek-private samenwerking met maatschappelijke, kerkelijke en particuliere organisaties. Veel van deze organisaties werken met vrijwilligers.

Wie: De gemeente werkt hiervoor samen met particuliere, maatschappelijke en kerkelijke vrijwilligersorganisaties die met de doelgroep in aanraking komen.

Hoe: Enschede organiseert ongeveer drie Solidariteitsconferenties per jaar waarbij de organisaties onderwerpen op de agenda zetten, kennis uitwisselen en activiteiten afstemmen. Hierdoor weten de organisaties elkaar, de gemeente en andere instanties beter te vinden. In het productenboek voorkomen wanbetaling zorgkosten vindt u meer informatie over de Enschedese aanpak.

NVVK-CONVENANTEN

NNVK-convenanten

Wat: Om schuldhulpverlening succesvol vorm te geven is een goede samenwerking met schuldeisers noodzakelijk. Een goede samenwerking draagt bij aan de oplossing van schulden. Daarnaast biedt het een opening om ook met vroegsignalering aan de slag te gaan.

Wie: Op landelijk niveau sluit de NVVK convenanten met landelijke schuldeisers als UWV/SVB, CJIB, Energie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Op lokaal niveau sluiten veel (gemeentelijke) schuldhulpverleningsorganisaties convenanten met lokale of regionale schuldeisers zoals woningbouwcorporaties.

Hoe: Samenwerken is de basis voor effectieve schuldhulpverlening. Door gezamenlijk overleg ontstaat meer begrip over elkaars werkwijze en positie. In een convenant worden de samenwerkingsafspraken vastgelegd. Hierdoor weten schuldeisers en schuldhulpverleners wat ze van elkaar kunnen verwachten met betrekking tot doorlooptijden, wederzijdse (vroegtijdige) informatieverstrekking, over de voorwaarden waaronder een schuldeiser zijn incassomaatregelen kan opschorten of waaronder meegewerkt wordt aan een minnelijke schuldregeling. Klik hier voor de website van het project.