title

Tilburg

Bouwen aan perspectief voor jongeren

TILBURG: FIX UP YOUR LIFE

Bouwen aan perspectief voor jongeren.

FIX UP YOUR LIFE IN HET KORT

LEZEN

Aanleiding: Steeds meer jongeren hebben schulden. Dat heeft grote gevolgen voor hen: het brengt enorme stress met zich mee, brengt jongeren in een sociaal isolement en kan grote consequenties hebben voor hun schoolprestaties en loopbaan. Het project Fix Up Your Life in Tilburg helpt jongeren de regie over hun leven weer te herpakken, en werkt samen met de jongeren aan het ordenen en hanteerbaar maken van de schuldsituatie.

Aanpak: In Fix Up Your Life hebben het ROC Tilburg, het jongerenwerk R-newt en  de gemeente Tilburg de handen ineen geslagen. Professionals vanuit het ROC verwijzen jongeren door en via presentaties tijdens lessen kunnen jongeren zichzelf aanmelden. De jongeren krijgen vervolgens een training van vier avonden bij jongerenwerk Rnewt. De jongerenwerkers ondersteunen hen met intensieve individuele begeleiding. Na dit traject stromen de jongeren die dat nodig hebben in bij schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg, waar drie medewerkers hen een traject op maat kunnen bieden.

Resultaat: De eerste training van Fix Up Your Life heeft  plaatsgevonden in oktober 2012. Ruim een jaar later,  in december 2013, hebben 93 jongeren zich aangemeld voor de training, waarvan  er 86 de training succesvol hebben doorlopen. De meerderheid hiervan (69 jongeren) stroomde vervolgens door naar schuldhulpverlening bij de gemeente Tilburg. Uit de maatschappelijke kosten-baten analyse van het project blijkt dat Fix Up Your Life een sterk positief rendement heeft: elke euro die de wordt geïnvesteerd in het project levert de gemeente op korte termijn ca. €2,- aan baten op.

Lessen: het ROC leek bij aanvang van het project de meest logische ‘vindplaats’ om de jongeren te werven. Het bleek niet eenvoudig om de werving te integreren in de zorgstructuur van het ROC: dat vergt medewerking van teveel verschillende personen (decanen, zorgadviesteams etc.). Een aanpak waarbij de jongerenwerker direct binnen en buiten de klassen jongeren benaderden bleek eenvoudiger en effectiever. Een tweede leerpunt: de zwaarte van de problematiek kan bijna niet onderschat worden. De ernstige, vaak complexe situaties vergen veel van de medewerkers – en dit heeft consequenties voor de maximale caseload van medewerkers.

Successen: de koppeling tussen de training en het schuldhulpverleningstraject is bepalend geweest voor het succes van de aanpak. Voor de jongeren is de idee dat er een echt perspectief is op een oplossing cruciaal: het houdt hen gemotiveerd. Daarnaast werken R-newt en de gemeente Tilburg op dit project met ervaren, zeer capabele  medewerkers die in staat zijn het vertrouwen van de jongeren te winnen en ze te motiveren.

KIJKEN

De gemeente Tilburg en R-newt maakten in 2012 een filmpje over het project (ca. 10 minuten), om te gebruiken bij de werving van jongeren. In deze film vertellen drie jongeren hoe ze in de schulden terecht zijn gekomen en wat Fix Up Your Life voor ze heeft betekend.

VERDIEPEN

Op deze site vindt u meer informatie over Fix Up Your Life – over de aanleiding van het project, de doelen en doelgroepen, de opzet en de aanpak. Maar ook leerpunten en behaalde successen, tips voor andere gemeenten en de highlights van de kosten-baten analyse. Wilt u nog meer lezen? Download dan de volledige projectbeschrijving van Fix Up Your Life, inclusief een uitwerking van de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.

Download hier de casebeschrijving van Fix Up Your Life

Download hier de casebeschrijving van Fix Up Your Life inclusief Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

START: AANLEIDING

In 2012 tijd liet de gemeente Tilburg een onderzoek uitvoeren naar de omvang van de schuldenproblematiek onder jongeren. Hieruit bleek dat in 2012 zo’n 1.500 Tilburgse jongeren met zware geldzorgen kampten. Eén van de Tilburgse jongeren met geldzorgen was Ricky, MBO-student maatschappelijk werk. Als afstudeeropdracht wilde Ricky graag samen met jongerenwerk R-newt een aanpak ontwikkelen om deze problematiek aan te pakken. Hij ging samen met de gemeente Tilburg en jongerenwerkster Gaby Rog aan de slag en samen startten ze een pilot van Fix Up Your Life.

Pilot Fix Up Your Life

In de Pilotfase werd de aanpak van Fix Up Your Life opgebouwd uit vier bijeenkomsten bij R-Newt, met per training ca. 8-10 jongeren. De training bestaat uit: post ordenen, overzicht krijgen over schuldsituatie, voorlichting van schuldhulpverlening, maar vooral ook: empowerment, keuzes maken en stabiliteit in de persoonlijke situatie creëren. Buiten de training om werden en worden de jongeren intensief persoonlijk begeleid. Hoewel schuldhulpverlening moeilijk is wanneer er geen vaste vorm van inkomsten zijn, zette de gemeente zich er voor in om, waar nodig, toch tot een regeling of hulpverlening te komen. De pilotperiode liep van oktober 2012 tot eind 2013. Vanaf januari 2014 is het project opgenomen in het reguliere beleid van de gemeente Tilburg met een target van maximaal 100 trajecten bij schuldhulpverlening.

DOEL EN DOELGROEP

DOELGROEP

Het project Fix Up Your Life in Tilburg helpt jongeren de regie over hun leven weer te herpakken, en werkt samen met de jongeren aan het ordenen en hanteerbaar maken van de schuldsituatie. Het project richt zich op alle jongeren van 18-27 jaar met schulden, waarbij de schulden een bedreiging vormen voor de continuïteit van opleiding en/of de stabiliteit van hun leefsituatie. In de gemeente Tilburg gaat het dan om een doelgroep van ca. 1500 jongeren.

Fix Up Your Life is een project waarin een moeilijk bereikbare groep – jongeren- wordt bereikt. Bent u geïnteresseerd in meer inspirerende voorbeelden over het bereiken van doelgroepen?

 

DOELEN

De gemeente Tilburg heeft verschillende doelen met het project Fix Up Your Life. De belangrijkste doelen hebben dan ook betrekking op (1) het versterken van de eigen regie van de jongeren en (2) het stabiliseren van de persoonlijke situaties van jongeren om zo hun draagkracht te versterken. De gemeente hoopt dat het project daarnaast (3) het bereik van schuldpreventie onder jongeren vergroot en (4) voortijdig schooluitval terugdringt. In de pilotfase is het project tot slot gebruikt om (5) het gebruik van onorthodoxe en innovatieve communicatiemethoden voor schuldhulpverleners te testen.

> In het onderstaande uitklapmenu vindt u een toelichting op deze doelen.

1. Jongeren eigen regie over hun leven geven

Schulden zijn een enorme aanslag op de draagkracht en weerbaarheid van jongeren. De jongeren hebben vaak het gevoel dat hun schuldsituatie hen ‘overkomt’ en dat ze er weinig invloed op hebben. Tegelijk is de stress over financiën voor jongeren een blokkade in het afronden van een opleiding en het werken aan eigen toekomstperspectief. Een belangrijk doel van Fix Up Your Life is dan ook: het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren.

2. Situatie stabiliseren, Draagkracht versterken

Om doel 1. te bereiken is het nodig dat de draagkracht van jongeren groter wordt. In de training wordt daarom in eerste instantie rust gecreëerd, zodat de jongeren weer ruimte hebben om na te denken over hun toekomstperspectief. Daarnaast is er in de training en begeleiding veel aandacht voor het vergroten van de mentale weerbaarheid.

3. Bereiken van de doelgroep

Jongeren melden zich zelden uit eigen beweging bij hulpverlening. Toch is de problematiek onder deze doelgroep groot. De gemeente wil met Fix Up Your Life jongeren bereiken die zich niet uit eigen beweging zouden melden.

4. Startkwalificatie behalen

Jongeren met schulden verlaten vaker dan andere jongeren het onderwijs zonder startkwalificatie. De gemeente hoopt dat Fix Up Your Life bijdraagt aan het voorkomen van uitval, waardoor de jongeren mét een startkwalificatie school verlaten.

5. Methodieken testen

Nevendoel van de gemeente: het testen van vernieuwende methoden in de schuldhulpverlening. Zoals: de inzet van nieuwe communicatiemiddelen als WhatsApp om jongeren te herinneren aan afspraken.

AANPAK

119

AANMELDINGEN

Tussen maart 2012 en oktober 2013 hebben 119 jongeren zich aangemeld voor de training Fix Up Your Life.

Samenvatting

Het ROC is een belangrijke “vindplaats” voor de jongeren. In het project hebben ROC, gemeente en jongerenwerk moeten zoeken naar de meest geschikte wijze waarop de werving van jongeren op het ROC kan plaatsvinden. Jongeren met schulden die zich aanmelden krijgen vervolgens een training van vier avonden bij jongerenwerk Rnewt. Deze avonden gaan o.a. over budgetteren, schuldhulpverlening en empowerment. Naast de trainingsavonden ondersteunen de jongerenwerkers hen met intensieve individuele begeleiding. Na dit traject stromen de jongeren die dat nodig hebben in bij schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg, waar drie medewerkers hen een traject op maat kunnen bieden.

STAPPEN IN DE UITVOERING

In het onderstaande uitklapmenu staan de verschillende stappen van de uitvoering van het project nader beschreven. Wanneer u klikt op een van de onderdelen, vouwt de tekst met nadere toelichting zich uit. 

Gaby Rog, jongerenwerk R-newt

“Wanneer jongeren hun schoolgeld of boeken niet betalen is dat een heel belangrijke aanwijzing dat ze in een (financieel) instabiele situatie verkeren. Daardoor dacht ik: als ik jongeren wil vinden die dit project nodig hebben, dan moet ik bij het ROC zijn.”

1. Werving jongeren

Eerste invalshoek: via zorgstructuur. Zowel vanuit Rnewt als vanuit de gemeente waren er al contacten met het ROC. Onder andere met Marion Kolster, destijds directeur van één van de scholen van het ROC en nu projectleider voortijdig schoolverlaten. Marion Kolster: “Een achterstand in het betalen van schoolgeld is op zich een goede indicator. Maar vanuit privacy-overwegingen wil de administratie van de school geen lijst met studenten prijsgeven. We kozen er daarom voor de instroom te realiseren via professionals op school, zoals de zorgadviesteams, decanen, studieloopbaanbegeleiders en het schoolmaatschappelijk werk.”

Aanpassing: presentaties tijdens lessen. Tussen september 2012 en september 2013 bleek deze route helaas voor maar 20 aanmeldingen te zorgen, waarvan een relatief groot deel bovendien niet op de training verscheen. De meeste jongeren die in het seizoen 2012/2013 deelnamen aan de training werden doorverwezen via het jongerenloket of waren al in beeld bij Rnewt. Vanaf september 2013 geeft jongerenwerkster Gaby Rog presentaties (waarin o.a. bovenstaand filmpje wordt gebruikt) in de lessen BUCO (Burgerschapscompetenties). Dat levert heel veel aanmeldingen op: tussen september 2013 en oktober 2013 meldden zich al 16 jongeren aan.

2. Intake

Motivatie. Een belangrijke basis voor deelname aan de training is motivatie van de jongeren. Die moeten zelf willen deelnemen. Jongerenwerkster Gaby Rog: “De training is uitdrukkelijk niet aanbodgericht, zo van: ‘deze training is er, daar kun je gebruik van maken’, maar we werken vraaggericht. De jongeren moeten een duidelijke behoefte aan ondersteuning hebben. Tijdens het intakegesprek wordt daar heel goed naar gekeken. Daardoor komt het voor dat jongeren die (nog) niet genoeg gemotiveerd zijn afhaken. Nu zien we dat die soms toch 1 of 2 trainingen later wél instromen.”

Integrale benadering. De intake vindt plaats volgens de standaard methodiek van R-newt. Daarmee worden alle leefgebieden van de jongere in kaart gebracht: wonen, opleiding, relaties. Het intakesysteem geeft daarbij een signaal af wanneer leefgebieden voor de jongeren echt aandachtsgebieden zijn. Dan is het duidelijk dat er op dat gebied iets moet gebeuren. Voor de jongerenwerker, maar ook voor de jongere zelf. Gaby Rog: “Wij kijken altijd naar het hele plaatje. De schulden zijn daar een onderdeel van.”

3. Training

Opzet. De training bestaat uit vier bijeenkomsten en individuele begeleiding. Tijdens de training is er aandacht voor het op orde brengen van de administratie en het leren budgetteren. Maar ook voor zelfvertrouwen opdoen en persoonlijke ontwikkeling. Individueel worden de jongeren ondersteund om aan hun toekomst te werken, school of werk weer op te pakken, inkomsten rond te krijgen en stabiliteit te vinden. Per training kunnen er 8-10 jongeren deelnemen.  

Avond 1: Kennismaking. Groepsgevoel én eigen verantwoordelijkheid. Het is een succesfactor van het project dat de eerste bijeenkomst start met samen eten. Gaby Rog: “Het is heel belangrijk dat de jongeren elkaar ook leren kennen. Dat breekt het ijs. En soms is het ook echt een noodzaak: er zitten niet zelden jongeren tussen die geen geld hebben voor eten en die al dagen geen gewone maaltijd hebben gehad.” Na de maaltijd is er een Merk Ik-training, gegeven door een externe trainer. Dat is een heel belangrijk moment. Gaby Rog: “Die training schept bewustwording bij de jongeren. Ze worden uitgedaagd na te denken over hun rol in de maatschappij. En: alle mensen oordelen over je, plaatsen je in een hokje. Maar je kunt wel zélf bepalen in welk hokje je geplaatst wilt worden!” De training begint zo met jongeren een besef van locus of control te geven: ze hebben zelf de regie over hun leven in handen. 

Avond 2: Ordenen financiën. Na de eerste avond krijgen de jongeren huiswerk mee: het verzamelen van belangrijke administratiestukken. Tijdens de tweede avond helpen vrijwilligers/medewerkers van de Thuisadministratie van Contour de Twern de jongeren met het sorteren van de post en het ordenen van de administratie. Samen maken ze een overzicht van de schulden en er wordt gecontroleerd of alle toeslagen, studiefinanciering, inkomen en andere zaken goed geregeld zijn.

Avond 3: Rondkomen en verwachting van schuldhulpverlening. Tijdens de derde avond maken de jongeren kennis met een medewerker van Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. De jongeren krijgen voorlichting over wat de gemeente doet en wat schuldhulpverlening (wel/niet) voor de jongeren kan betekenen. Ook krijgen de jongeren uitleg over wat schuldeisers wel en niet kunnen vragen. Tijdens de derde avond maken alle jongeren ook een eigen budgetoverzicht. Voor de gemeente is deze avond een belangrijk peilmoment om in te schatten welke problemen er spelen en hoeveel instroom aan jongeren er na afloop van de training te verwachten is bij schuldhulpverlening. 

Avond 4. Presenteren. De laatste trainingsavond is gericht op ervaring opdoen met solliciteren en jezelf presenteren. De deelnemers maken een duidelijk CV en een sollicitatiebrief. Daarnaast is er aandacht voor het voeren van sollicitatiegesprekken. 

4. Doorstroom naar schuldhulpverlening

Doorstroom. Jongeren die gemotiveerd zijn en die alle trainingsavonden goed hebben doorlopen worden, als dat nodig is, naar schuldhulpverlening doorverwezen. Niet alle jongeren maken de stap naar schuldhulpverlening: voor ca. 10% van de jongeren is het volgen van alleen de training voldoende: zij hebben het budgetteren onder de knie en gaan hun situatie verder zelf oppakken.

Inzet. De gemeente heeft 3 vaste medewerkers gedeeltelijk vrijgemaakt om de overige jongeren te begeleiden. Zij gaan zich inzetten om te kijken wat ze in individuele situaties kunnen betekenen. Voor jongeren die geen vast inkomen hebben – of die alleen beschikken over studiefinanciering – is het treffen van een schuldregeling niet eenvoudig. De schuldhulpverleners gaan in deze situaties toch kijken of ze een beroep kunnen doen op de goodwill van de schuldeisers om tot een schuldregeling te komen.

Aanpak. De medewerkers van de gemeente hebben de betreffende jongeren tijdens de training al een avond meegemaakt. Dat is een belangrijke factor: daardoor heeft de gemeente al een gezicht gekregen voor de jongeren. Dat verlaagt de drempel. De medewerkers van de gemeente hebben verder de opdracht gekregen waar nodig out of the box te denken. Dat betekent concreet:

  • De jongeren die in training zitten hoeven zich niet zelf aan te melden, maar worden door de gemeente benaderd.
  • Een no-show betekent niet het einde van het hulpverleningstraject. De jongeren mogen relatief vaak niet verschijnen. En als een jongere niet verschijnt op een afspraak gaat de schuldhulpverlener daar zelf actief achteraan: er wordt bijvoorbeeld navraag gedaan bij Rnewt, of gebeld voor een herinnering. 
  • De schuldhulpverleners beschikken over een eigen smartphone met o.a. WhatsApp. Voorafgaand aan een afspraak krijgen jongeren via de WhatsApp een reminder.
  • Jongeren ontvangen een incentive wanneer ze hun afspraken met schuldhulpverlener nakomen. Wanneer een jongere vijf keer op rij aanwezig is op een afspraak, ontvangt hij/zij bijvoorbeeld een bioscoopbon van 7,50. 

Inhoudelijk blijkt dat het in de eerste gesprekken nog noodzakelijk is vertrouwen op te bouwen. Die gesprekken gaan vooral over praktische zaken: het regelen van de schuld, binnen het bestedingsbudget blijven etc. Wanneer de medewerker het vertrouwen van de jongere heeft gewonnen verandert dat en worden ook andere onderwerpen besproken, waarmee de hulpverlening nauw aansluit op het integrale karakter van de training.

5. Nazorg

Wanneer tijdens het Schuldhulpverleningstraject blijkt dat de jongeren nog verder kunnen/moeten werken aan bijv. het verwerven van meer inkomen of het versterken van een van de andere leefgebieden verwijst de schuldhulpverlener ze weer door naar Rnewt. Ook na het hulpverleningstraject blijven veel jongeren bij Rnewt in beeld, omdat ze vaak ook deelnemen aan een of meer van de ontspanningsactiviteiten van Rnewt. 

 

SAMENWERKING

 In Fix Up Your Life hebben het ROC Tilburg, het jongerenwerk R-newt en  de gemeente Tilburg de handen ineen geslagen. Deze samenwerking is niet vanuit het niets tot stand gekomen: de partijen kenden elkaar al en hadden een gezamenlijke achtergrond. Binnen het project hebben deze drie partijen ieder een eigen rol, eigen verantwoordelijkheid en inzet in het project. In deze sectie schetsen we deze onderdelen per samenwerkingspartner.

In Fix Up Your Life werken verschillende partijen samen in een project. Bent u geïnteresseerd in meer voorbeelden van samenwerking?

GEMEENTE TILBURG

Tilburg Logo

Achtergrond: De gemeente Tilburg is een op samenwerking gerichte gemeente. In beleid en projecten wordt vaak samengewerkt met externe partners. De gemeente sluit bovendien graag aan bij initiatieven van partners.

Contacten: De gemeente is opdrachtgever van het jongerenwerk en er bestond daardoor al een intensieve relatie met R-newt, maar ook in de uitvoering is er regelmatig afstemming tussen de gemeente en R-newt. Daardoor was de gemeente snel op de hoogte van de pilot ‘Fix Up Your Life’, en kon bureau schuldhulpverlening daar snel samen mee optrekken. Vanuit de gemeente bestonden er ook al contacten met het ROC, maar vanuit Werk en Inkomen/ Schuldhulpverlening waren die voorafgaand aan dit project minder gestructureerd en intensief.

Inzet: Vanuit de gemeente Tilburg zijn er 3 frontoffice medewerksters gedeeltelijk vrijgemaakt, ieder voor ca. 24 uur per week. In die tijd begeleiden ze de jongeren die instromen bij Bureau Schuldhulpverlening. Voor het begeleiden van een saneringstraject staat ca. 11 uur. Daarnaast verzorgen deze medewerkers om beurten de trainingsavond over Rondkomen op locatie bij R-newt.

JONGERENWERK R-NEWT

Rnewt_Zwart1

Achtergrond: De gemeente Tilburg is voor R-newt een belangrijke sparringpartner. Er was voorafgaand aan het project al een intensief contact tussen R-newt en de gemeente. Toen het idee voor een pilot Fix Up Your Life ontstond waren de lijnen dus kort en werd de gemeente daar snel bij betrokken. Vanuit R-newt waren er voorafgaand aan Fix Up Your Life slechts sporadisch contacten met het ROC.

Contacten: De afstemming met de gemeente verloopt ook nu nog goed. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de instroom in de training en de capaciteit aan caseload bij de schuldhulpverleners van de gemeente een beetje gelijke tred blijven houden. Dat blijft een continue aandachtspunt en een goede onderlinge afstemming. Ook is er gedurende het project een wijze van samenwerking met het ROC ontwikkeld. Dat is deels te danken aan Marion Kolster (projectleider VSV), zij is intern een groot pleitbezorger voor Fix Up Your Life.

Inzet: R-newt zet drie medewerkers in op het project. Eén medewerkster werkt 32 uur per week aan Fix Up Your Life, daarnaast twee medewerkers elk nog 18 uur. Bij elke trainingsavond zijn er twee medewerkers van R-newt aanwezig, en er is vaak een gastdocent. Naast het verzorgen van de trainingen coördineert R-newt de aanmeldingen, geeft presentaties op het ROC voor het werven van deelnemers en investeren de jongerenwerkers veel tijd in de individuele begeleiding van deelnemers.

ROC TILBURG

normal_ROC_Tilburg_logo

Achtergrond: Bij aanvang van het project Fix Up Your Life was Marion Kolster was directeur van 1 van de scholen. Zij had als directielid ook de onderwerpen Zorg en Leerlingbegeleiding in haar portefeuille. Marion Kolster: “Ik vind het belangrijk dat het ROC zich voor dit project inzet. We willen als school de omslag maken naar meer preventief beleid rondom studenten, om uitval te voorkomen. Dat betekent dus ook dat we oplossingen moeten kunnen bieden aan jongeren met problemen.” Het werven van jongeren via contactpersonen in de school (zoals decanen en studieloopbaanbegeleiders) is praktische echter complex: “dan moeten alle contactpersonen die kunnen doorverwijzen de aanpak kennen, en op het netvlies houden.”

Inzet: Binnen het ROC is Marion Kolster aanspreekpunt. Voor de inzet die zij levert aan het project is geen specifieke tijd beschikbaar gesteld, alles is additioneel aan haar vaste taken. Vooral in de opstartfase kostte het aanjagen van het project binnen het ROC veel tijd. In januari 2014 heeft het ROC aangegeven jaarlijks de financiering van twee trainingen op zich te willen nemen.

Gaby Rog, jongerenwerk

“De samenwerking verloopt goed omdat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: een stabiele, goede situatie voor jongeren bereiken.”

OVERIGE PARTNERS

Naast deze drie belangrijke partners werkt R-newt in de training nog samen met Thuisadministratie van Contour de Twern, een maatschappelijk dienstverlener uit Tilburg. Het project Thuisadministratie bestond daar al en was gericht op het helpen ordenen van administratie van huishoudens met schulden. De keuze was snel gemaakt om niet zelf een vergelijkbaar project op te zetten, maar om in de training samen te gaan werken. Contour de Twern bezoekt in haar project klanten altijd thuis. In dit geval werd besloten de administratie te ordenen tijdens de training op locatie bij R-newt.

SAMENWERKINGSSTRUCTUUR

Vrijheid: Inhoudelijk heeft de gemeente een grote mate van vrijheid gegeven aan R-newt om het programma in te richten. De gemeente wilde daarin geen sturende rol spelen. De gemeente heeft alleen de boodschap meegeven aan R-newt dat het belangrijk is de jongeren goed voor te bereiden op wat ze wel en niet kunnen verwachten van hulpverlening. Ook is het belangrijk dat er (administratief, in het ordenen van de schuld) al voorbereidende stappen zijn gezet voor ze bij de gemeente binnenkomen.

Frequent overleg, casussen bespreken. De gemeente, R-newt en het ROC hebben eens per twee maanden een structureel overleg gepland staan. Tijdens dit overleg analyseren ze gezamenlijk knelpunten en wordt er gezocht naar oplossingen. Tijdens dit overleg brengen de gemeente en/of R-newt regelmatig casussen in, waarbij de situatie van een jongere wordt besproken. Dat geeft het ROC ook een goed inzicht in het effect van de training. Marlies van Geel, preventiemedewerker gemeente Tilburg: “Het is goed een structureel overleg in te plannen, ook al is er soms geen urgent agendapunt. Het is wezenlijk dat het een gezamenlijk project is en dat er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daar draagt het overleg aan bij.” Overig contact vindt bilateraal en/of ad hoc plaats.

ERVARINGEN

Vanuit alle samenwerkingspartners is de waardering voor het project groot:

Marion Kolster, ROC Tilburg

“Vroeger leerde je op school een vak. Nu leer je er ook een vak. Maar we moeten de jongeren ook leren hoe ze klaar zijn voor de maatschappij. Dat krijgen ze thuis niet altijd meer mee. Ik zie dat Fix Up Your Life daar aan bijdraagt. Jongeren staan weer sterker in hun schoenen.”

Gaby Rog, jongerenwerk

“Soms kom ik in een klas en dan denk ik: hier is eigenlijk niks aan de hand. Maar als ik het filmpje heb laten zien, en ik vraag wie er ook wel eens zo’n stress over geld heeft, dan steekt meer dan de helft zijn hand op. Dat had ik ook niet verwacht. Fix Up Your Life vervult echt een behoefte van jongeren.”

Achmed Ajjaji, beleidsmedewerker gemeente Tilburg

“Zonder Fix Up Your Life hadden we deze jongeren als gemeente niet binnengekregen. Maar als ze al waren gekomen hadden we ook veel minder voor ze kunnen betekenen. Dankzij dit project kunnen we schuldhulp op maat bieden aan jongeren die geen stabiel inkomen hebben. Doordat we met andere ogen naar deze jongeren kijken en kiezen voor een aanpak die bij hen past is er nauwelijks uitval. Dat de jongeren in de voorfase een (collectieve) training bij R-Newt hebben gevolgd en daardoor goed voorbereid bij schuldhulpverlening komen draagt hier ook aan bij.”  

LESSEN

Lessen: het ROC leek bij aanvang van het project de meest logische ‘vindplaats’ om de jongeren te werven. Het bleek niet eenvoudig om de werving te integreren in de zorgstructuur van het ROC: dat vergt medewerking van teveel verschillende personen (decanen, zorgadviesteams etc.). Een aanpak waarbij de jongerenwerker direct binnen en buiten de klassen jongeren benaderden bleek eenvoudiger en effectiever. Een tweede leerpunt: de zwaarte van de problematiek kan bijna niet onderschat worden. De ernstige, vaak complexe situaties vergen veel van de medewerkers – en dit heeft consequenties voor de maximale caseload van medewerkers.

In onderstaand uitklapmenu worden de leerervaringen die zijn opgedaan in het project Fix Up Your Life nader beschreven:

Werving op het ROC

Knelpunt: oorspronkelijk was de gedachte de instroom te realiseren via de zorgadviesteams, decanen, studieloopbaanbegeleiders en schoolmaatschappelijk werk van het ROC. Marion Kolster, ROC Tilburg: “Dat vergt van de begeleiders op school een denkomslag. School is erg gefixeerd op verzuim en schoolprestaties. Er zijn maar weinig jongeren die door deze begeleiders op grond van hun financiële situatie als potentiële schoolverlater worden gezien. Vaak wordt er pas gevraagd naar financiën als het al te laat is. Kijken naar de financiële situatie van de jongeren vergt van school dat ze een laag dieper gaan denken en handelen.” Bovendien: “voordat je naar een aanpak kunt doorverwijzen wil je die aanpak kennen. Alleen wat informatie is dan niet genoeg. In de praktijk zien we dat een project als Fix Up Your Life pas gaat leven wanneer collega’s zelf een jongere hebben met een probleem. Als ze zien wat een waarde het heeft voor jongeren. Dan gaan ze het delen met hun collega’s, en dan gaan de aanmeldingen lopen. Dat gaat niet zomaar, dat vergt een lange adem.” 

Aanpassing: Marion Kolster: “we hebben niet gewacht totdat de school die omslag had gemaakt, maar zijn overgestapt op een andere wervingsmethode. Namelijk: het rechtstreeks benaderen van klassen. Ik schrijf daarvoor de directeuren van scholen aan, vraag om medewerking. Dat helpt.”

Tip: projecten als Fix Up Your Life horen niet bij de eerste focus van een school. Marion Kolster: “Wanneer je als gemeente samenwerking met een ROC wilt inrichten, hang je aanpak dan niet aan de zorgstructuur van de school (decanen, zorgadviesteams, etc.). Dat vergt medewerking van veel verschillende contactpersonen. Zoek iemand binnen de directie of in het management van de school die deze zorgstructuur in de directieportefeuille heeft. Die kan je helpen om zo direct mogelijk studenten te bereiken, bijvoorbeeld via de lessen of via een standje op een voorlichtingsdag.”

Instroom

Knelpunt: het eerste jaar kwam de werving op het ROC maar mondjesmaat van de grond, ook al had Fix up Your Life binnen het ROC een actief pleitbezorger in de persoon van Marion Kolster. Maar zelfs dan blijkt het soms moeilijk toegang te krijgen tot lessen of opleidingen om presentaties te verzorgen. Jongerenwerkster Gaby Rog: “Ik had op een gegeven moment jongeren in de training die zeiden dat er studenten in hun klas waren met nog veel grotere problemen. We benaderden toen de directeur van die school met de vraag of we in een aantal lessen het filmpje mochten laten zien. Die directeur zei echter: ‘die problemen spelen hier niet.’ Terwijl ik nota bene studenten van die opleiding in de training had!”

Aanpassing: er is vrij snel voor gekozen aanmeldingen deels via het ROC te laten verlopen, maar voor een belangrijk deel ook via het jongerenloket en via het netwerk onder jongeren van R-newt. Gaby Rog: “ik benader nu heel specifiek klassen. Mijn ervaring is dat deze problematiek het meest speelt bij opleidingen op MBO-niveau 1 en 2. En dan nog vooral bij opleidingen als helpende in de zorg, AKA en sociale opleidingen. Daar investeer ik in.”

 Tip: Spreid de werving van deelnemers over meerdere bronnen. Maar beperk tegelijkertijd het aantal bronnen wel: wachtlijsten zijn ook ongewenst. Een te grote wervingscampagne heeft daarom ook geen zin – het risico is dan te groot dat er meer aanmeldingen binnenkomen dan het project kan verwerken.

Coördineren instroom

Knelpunt: In de samenwerking tussen Rnewt en de gemeente is het heel belangrijk dat er een goede afstemming blijft over de inzet op het project. Jongerenwerkster Gaby Rog: “In oktober liep het aantal aanmeldingen ineens op, maar we wilden een wachtlijst voorkomen, omdat jongeren anders tot januari zouden moeten wachten. We hebben daarom een periode twee trainingen tegelijk gedraaid. Maar dat betekent aan het eind van het traject ook een grotere instroom bij schuldhulpverlening. Het is belangrijk daar afspraken over te maken.”

Intake

Knelpunt: In de eerste trainingen was de intake tijdens de eerste bijeenkomst. Stagiaires speelden dan een kennismakingsspel met de groep, waarna er steeds iemand uit de groep werd gehaald voor het intake-gesprek. Dit bleek niet prettig te werken. Gaby Rog: “De achtergrondproblematiek van de jongeren is soms zo zwaar dat een intake veel langer dan 20 minuten duurt. En het gesprek is best heftig voor de jongeren. Om daarna weer terug de groep in te gaan om spelletjes te spelen vonden ze niet altijd prettig.”

Aanpassing: de intake vindt nu voorafgaand aan de eerste bijeenkomst plaats.

Zwaarte achtergrondproblematiek

Knelpunt:de achtergrondproblematiek van de jongeren is veel zwaarder en complexer dan de gemeente vooraf had ingeschat. We verwachtten dat het probleem vooral bij betalingsachterstanden op bijvoorbeeld telefoonrekeningen zou liggen. Maar er is vrijwel altijd sprake van multiproblematiek. Marlies van Geel, preventiemedewerker gemeente Tilburg: “Dat vergt veel van de medewerkers. We willen voor deze doelgroep op onorthodoxe wijze te werk gaan, maar de vraag is ook: hoe ver gaan we daarin?”

Aanpassing: tijdens het structurele overleg worden casussen met een complexe achtergrond besproken. In sommige gevallen verwijst de gemeente jongeren weer door naar het jongerenwerk, voor aanvullende begeleiding.

Doelgroep afbakening

Knelpunt: de samenwerking tussen jongerenwerk en schuldhulpverlening van de gemeente is een belangrijk onderdeel van het project. Het ROC vervult echter een regiofunctie. Daardoor melden zich soms ook jongeren aan die niet in Tilburg wonen. Die kunnen wel met de training meedoen, maar kunnen niet terecht bij Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. Daar is dan niet de mooie koppeling tussen de training en schuldhulpverlening.

Aanpassing:de jongerenwerkers proberen in deze gevallen contact te zoeken met schuldhulpverlening van de thuisgemeente van de betreffende jongeren. Dit heeft tot dusver nog geen positief resultaat gehad.

Zware caseload

Knelpunt: De caseload is voor de hulpverleners vrij hoog. In het najaar van 2013 kwamen er in korte tijd meer aanmeldingen binnen via het ROC. Om wachtlijsten te voorkomen zijn er toen twee trainingsgroepen tegelijk geweest, één op dinsdag en één op donderdagavond. Dat betekent een caseload van in totaal 20 jongeren die vanuit R-newt begeleid moesten worden door 3 jongerenwerkers – en daarna ook een dubbele instroom bij schuldhulpverlening. Gezien de zwaarte van de problematiek is een maximale caseload vanuit jongerenwerk ca. 8 jongeren op een werkweek van 32 uur. Dat betekent dat het team bij R-newt in totaal maximaal 16 jongeren zou kunnen begeleiden.
Ook voor de medewerkers van de gemeente is het belangrijk de caseload goed te verdelen. Oorspronkelijk was vanuit de gemeente het plan dat de medewerker die bij de training aanwezig is geweest alle jongeren uit die training zou begeleiden. Maar dat betekent voor die schuldhulpverlener ineens een caseload van ca. 8-10 jongeren. Dat is niet haalbaar.
Aanpassing: de twee parttime jongerenwerkers (2 x 18 uur) hebben tijdelijk ieder wat extra uren voor begeleiding ingezet. En er is goed met de gemeente doorgesproken wat de karakteristieken van de groep jongeren zijn, zodat de gemeente zich kan voorbereiden op de (extra) instroom na afloop van de trainingen. Ook de gemeente heeft uiteindelijk besloten de jongeren uit de trainingen te spreiden over de drie vrijgemaakte medewerkers.

Monitoring

Knelpunt: het is voor alle betrokken partijen moeilijk om inzichtelijk te krijgen hoeveel inzet zij leveren op het project (in medewerkers, tijd en geld). Ook de output is nog niet gestructureerd vastgelegd: welke jongeren maken dankzij deze interventie hun school af, voor hoeveel jongeren is de financiele situatie nu stabiel, etc.

Aanpassing: in de maanden november en december 2013 heeft de gemeente Tilburg geprobeerd om in een evaluatie van het project deze kengetallen te reconstrueren.

SUCCESSEN

Successen: de koppeling tussen de training en het schuldhulpverleningstraject is bepalend geweest voor het succes van de aanpak. Voor de jongeren is de idee dat er een echt perspectief is op een oplossing cruciaal: het houdt hen gemotiveerd. Daarnaast werken R-newt en de gemeente Tilburg op dit project met ervaren, zeer capabele  medewerkers die in staat zijn het vertrouwen van de jongeren te winnen en ze te motiveren.

Het onderstaand uitklapmenu bevat de elementen die een grote rol hebben gespeeld in het succes van Fix Up Your Life, of dragen bij aan de effectiviteit van de aanpak:

Aansprekende PR

Succesfactor: in de PR moet je je zichtbaar maken op een manier die voor jongeren goed te behappen is. R-newt kan dat heel erg goed. Marion Kolster: “R-newt werkt met heel aansprekende mensen. Zij zijn laagdrempelig. Dat maakt het voor jongeren eigenlijk ook makkelijker om zich bij hen aan te melden dan bij een zorgcoördinator of studieloopbaanbegeleider.” De basis van die laagdrempelige aanpak is dat R-newt het hebben van schulden naar de jongeren toe niet presenteert als een fout of een minpunt. Marion Kolster: “Ze steken het in als: dit is een kans om aan je leven te gaan werken. Ga bewuste keuzes maken. En ze maakt de thematiek klein voor de jongeren. Hoe doe je dat, als je een schuld op je telefoonrekening moet afbetalen, maar je moet ook je vaste lasten betalen en je wilt met je vrienden uit?” Dat maakt de problematiek helder voor de doelgroep.

De promotiefilm die van de aanpak is gemaakt werkt daarbij ook heel goed en is voor jongeren heel herkenbaar. Jongerenwerkster Gaby Rog: “Jongeren denken heel lang: dit gaat niet over mij. Maar achteraf hoor ik vaak dat ze tijdens het zien van het filmpje dachten: ‘Hé, zoals dat meisje zich voelt, zo voel ik me ook vaak.’ Het is die herkenning die de jongeren het onderwerp intrekt.”
Tip: Gebruikt echte verhalen van jongeren om het onderwerp bij de doelgroep te introduceren. Benader in de PR voor de aanpak schulden niet als een probleem – waarbij het ordenen van de schuld het doel is. Maar probeer duidelijk te maken dat het erom gaat dat jongeren de regie over hun leven in handen nemen – en dat het ordenen van de schuld daar een voorwaarde voor is.

Maatwerk

Succesfactor: de aanpak is maatwerk. Er wordt per jongere gekeken naar welke ondersteuning nodig heeft. Jongeren blijven gemotiveerd door de individuele benadering. Daarbij wordt er niet alleen naar de schuldenproblematiek gekeken wordt maar ook naar het oplossen van achterliggende individuele problematiek en het versterken van draagkracht.

Tip: het bieden van maatwerk heeft consequenties voor de uitvoering. Om alle jongeren individueel te kunnen begeleiden blijft de groepsgrootte beperkt tot ca. 8-10 deelnemers per training.

Locatie

Succesfactor: de fysieke locaties van het project hebben in Tilburg veel verschil gemaakt. Ten eerste heeft R-newt een centraal gelegen, toegankelijk pand tot de beschikking. De benedenverdieping van het pand is beschikbaar als werkruimte voor jongeren. Gaby Rog: “in de ruimte zijn lockers waar laptops in opgeslagen liggen. De jongeren die hier in training zijn kunnen daar gebruik van maken om hun huiswerk te maken, een sollicitatiebrief te schrijven of nieuwe woonruimte te zoeken. Doordat ze hier kunnen komen wanneer ze maar willen wordt R-newt voor hen een prettige plek waar ze altijd terecht kunnen met vragen, maar ook gewoon om aan de slag te gaan.” 

De schuldhulpverleners van de gemeente kozen ook bewust voor een heel vrije aanpak. Jongeren konden zelf kiezen waar ze de gesprekken met schuldhulpverleners wilden voeren. Dat kon bij R-newt, thuis, op school, of bij de gemeente. Of de jongeren gingen een uur wandelen met de hulpverlener. Voor jongeren was het gevoel dat ze daarin zelf konden kiezen heel belangrijk. Marlies van Geel, gemeente Tilburg: “Uiteindelijk waren heel veel gesprekken toch gewoon bij de gemeente. Maar de keuze die jongeren hadden nam de drempel voor hen wel weg.”

Tip: in niet alle gemeenten heeft jongerenwerk een eigen pand. Probeer in dat geval een andere locatie te vinden (bijv. een buurthuis) waar jongeren terecht kunnen. Laat jongeren zelf kiezen waar ze gesprekken met een schuldhulpverlener willen voeren.

Combineer zwaar & luchtig

Succesfactor: Koppel een heftig individueel traject als Fix Up Your Life aan positieve activiteiten. Jongeren in de training worden actief gevraagd ook in te stromen in andere activiteiten bij R-newt. Zoals: kookworkshops, theater, dansworkshops etc. Die activiteiten zijn nu niet het ‘lokkertje’ om jongeren binnen te krijgen en contact met ze te krijgen, maar worden ingezet als een stimulans voor de jongeren om het zware persoonlijke traject vol te houden. De positieve activiteiten maken het traject minder zwaar. Jongerenwerkster Gaby Rog: “In de individuele begeleiding komen heftige dingen aan bod. Jongeren gaan bijvoorbeeld met een psycholoog praten over heftige gebeurtenissen in hun leven. Of ze gaan voor het eerst in jaren weer contacten met (stief)ouders intensiveren. Dan is het hard nodig om daar ook een luchtige activiteit tegenover te stellen. We laten ze daarom instromen in activiteiten die bij hun interesse passen. Zo werken we ook aan positieve talentontwikkeling.” Daar is niet altijd een georganiseerde activiteit bij nodig, vertelt Gaby: “een paar trainingen op rij waren er meiden in de groep die helemaal op zichzelf waren. Alleen, nauwelijks netwerk, nauwelijks leuke activiteiten. Die meiden heb ik eens allemaal tegelijk hier uitgenodigd en aan elkaar gekoppeld. Dat werkte – er ontstond een vriendengroep van meiden die nu elkaar helpen en elkaar oppeppen als dat nodig is.”

Tip: het op orde brengen van de persoonlijke (financiële) situatie kan voor jongeren een zwaar traject zijn. Koppel het traject daarom aan positieve activiteiten. Ook bij schuldhulpverlening wordt dit gedaan, door de jongeren te belonen met bijvoorbeeld een bioscoopbon wanneer ze een aantal keer op rij hun afspraken nakomen. Die incentive geeft een positieve twist aan het traject.

Capaciteiten jongerenwerkers

Succesfactor: als jongerenwerker moet je echt wel wat in huis hebben om een project als Fix Up Your Life goed uit te kunnen voeren en om jongeren goed te kunnen begeleiden. Als jongerenwerker moet je volgens Gaby Rog ver willen gaan. “Je moet er echt voor ze zijn. Dat betekent: ook in het weekend je telefoon aan hebben. Ik ga mee naar eerste consulten met psychologen. Ik ga mee bij eerste gesprekken met stiefvaders, ik help interveniëren in complexe situaties.” Die beschikbaarheid heeft ook een keerzijde. Gaby: “Je moet ook goed afstand kunnen nemen. Het zijn zware problemen. Die moet je achter je kunnen laten als je niet werkt, anders ga je er zelf aan onderdoor.”

Ook vanuit de gemeente is er bewust geselecteerd welke schuldhulpverleners op het project werken. Marlies van Geel, preventiemedewerker gemeente Tilburg: “de medewerkers die wij hebben vrijgemaakt zijn alle drie jonge meiden. Dat werkt goed. Ze hebben een enorme klik met de doelgroep. Het gaat ze natuurlijk af.”

Tip: selecteer bewust welke medewerkers voor een jongerenproject worden ingezet. Het moet iemand zijn die snel het vertrouwen wint van de jongeren. Iemand die voor de jongeren een identificatiefiguur is. Het leeftijdsverschil met de doelgroep moet niet al te groot zijn. Tegelijk is het belangrijk dat de medewerkers al wel ervaren zijn en sterk in hun schoenen staan.

Inzet van vrijwilligers

Succesfactor: de intensieve persoonlijke begeleiding van de jongeren vergt nogal wat van de tijd en inzet van de jongerenwerkers bij R-newt. Het is een belangrijke keuze geweest om de begeleidingstaken op te knippen en de ‘eenvoudigere’ taken uit te besteden aan vrijwilligers en stagiaires. Elke jongere in de training wordt gekoppeld aan een jongerenwerker, die voor hem of haar het aanspreekpunt is. Maar elke jongere wordt ook gekoppeld aan een stagiaire of vrijwilliger. Die ondersteunen de jongeren bij het zoeken naar werk, het zoeken naar een nieuwe (goedkopere) woonruimte, het ordenen van administratie of het maken van een planning. Gaby Rog: “dat zijn heel belangrijke contacten voor de jongeren. Maar als wij dat er als jongerenwerkers allemaal nog bij moeten doen dan wordt het te veel. Dat gaat gewoon niet.”

Tip: maak gebruik van de inzet van stagiaires en/of vrijwilligers.

Gekoppelde aanpak

Succesfactor: in Fix Up Your Life wordt de training van vier avonden duidelijk opgevolgd door een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente. Deze koppeling is bepalend geweest voor het succes van de aanpak. Marion Kolster, ROC Tilburg: “Alleen een training is niet genoeg. Er moet daarna ook echt iets kunnen gebeuren met de schulden van de jongeren. Voor de jongeren is het idee dat er een echt perspectief is op een oplossing ook heel erg belangrijk. Uiteindelijk blijkt misschien dat bij de helft van de jongeren een schuldregeling niet nodig is, maar dat de oplossing er wel kán komen als het nodig is, is essentieel voor de jongeren.”

Om tot oplossingen voor jongeren te komen is het voor de gemeente nodig om echt out of the box te werken, zowel in het contact met jongeren als ten opzichte van schuldeisers. Zo heeft de gemeente een smartphone aangeschaft, zodat ze kunnen WhatsAppen met de jongeren – die hebben namelijk vaak geen beltegoed. En de gemeente werkt met een beloningssysteem voor de jongeren. Ook naar de schuldeisers toe werken de hulpverleners onorthodox. Zo zijn de hulpverleners extra vasthoudend in het over de streep trekken van schuldeisers die huiverig zijn om een schuldregeling te treffen voor jongeren met een instabiel inkomen. Door te benadrukken dat de jongeren deel uitmaken van een intensief trainingsproject lukt het vaak wel om crediteuren mee te krijgen.

Tip: de koppeling tussen jongerenwerk en de inzet van schuldhulpverlening heeft veel toegevoegde waarde voor het project. Het helpt daarbij als de schuldhulpverleners de ruimte krijgen om met onorthodoxe methodieken te werken en de jongeren outreachend kunnen benaderen.

Sluit aan bij bestaande structuren

Succesfactor: het project Fix Up Your Life is ontstaan vanuit een duidelijke behoefte bij de doelgroep zelf. Dat het project in redelijk korte tijd succesvol is geworden heeft daar veel mee te maken. Maar de opzet van Fix Up Your Life paste ook erg goed bij de al bestaande samenwerkingsstructuren. De gemeente heeft de opzet van het project niet naar eigen hand willen zetten, maar heeft R-newt veel eigen vrijheid gegeven in het inrichten van de training. Daarbij zijn bestaande elementen (zoals het pand van R-newt en het administratie-project van maatschappelijk dienstverlener Contour de Twern) geïntegreerd. Marlies van Geel, gemeente Tilburg: “het ontwikkelen en op elkaar afstemmen van de aanpak is een groeiend proces geweest. De inhoud van de training is een paar keer veranderd, en ook uitvoeringsaspecten zoals de verdeling van de caseload. Het is een succesfactor van het project dat we met vertrouwen zijn begonnen, maar tijdens de uitvoering steeds kritisch en direct bijsturen.”

Tip: inventariseer welke sterke elementen er nu al zijn in de gemeente, in het jongerenwerk, op ROC’s, of in de hulpverlening. Voeg die samen en bouw daar een project omheen. Dat het aansluit bij wat er al is, is vaak belangrijker dan de exacte opzet.

Joke de Kock, teammanager schuldhulpverlening bij de gemeente Tilburg en voorzitter van de NVVK:

“Wanneer een project zich richt op specifieke doelgroepen is het belangrijk de vindplaatsen van die doelgroepen goed te benutten. De kracht van dit project is het vindplaatsgericht werken. Continue oog en oor hebben voor de context waarin de jongeren zich bewegen, waarin ze leven, waarin ze leren, hun keuzes maken en zich ontwikkelen is daarbij essentieel. Het serieus nemen van die context en dat verbinden aan het financieel-technische aspect maakt dit project tot een succes.” 

RESULTAAT

KOSTEN EN BATEN

Panteia heeft een kosten-baten analyse uitgevoerd waarin de inzet van de samenwerkingspartners is afgezet tegen de directe en maatschappelijke baten. Deze analyse resulteert in de berekening van het rendement van de aanpak:

         

Maatschappij

Gemeente Tilburg

Overige gemeenten

Kosten €200.341,-  €197.941,-  €200.341,- 
Baten €508.014,-  €310.437,-  €310.437,- 
Verhouding kosten en baten  1:2,55  1:1,57  1:1,55 

Download hier de casebeschrijving met de gehele kosten-batenanalyse van het project Fix Up Your Life

 

GEMEENTE

Van de 119 jongeren die zich voor de training aanmeldden, zijn er 93 daadwerkelijk verschenen, waarvan 88 jongeren de training helemaal afmaakten. Van deze jongeren zijn er 69 aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente. In een aantal gevallen bleek schuldhulpverlening uiteindelijk toch niet nodig – zij hadden voldoende aan de training bij R-newt. Een aantal jongeren woont niet in Tilburg. Uitgangspunt is dan dat R-newt deze jongeren toeleidt naar hulpverlening in de plaats waar deze jongeren woonachtig zijn.

Na aanmelding bij schuldhulpverlening zijn 11 jongeren nog uitgevallen. 55 bleven in het proces, waarvan bij 14 jongeren het schuldtraject nu volledig is afgerond. Niet alle ‘afhakers’ zijn echt uitvallers. Jongerenwerkster Gaby Rog: “het kan zijn dat de stap van R-newt naar schuldhulpverlening toch nog te groot was. Maar vaker geldt dat jongeren na een eerste gesprek met de gemeente inzien: ik ga het zelf wel redden. Een ander deel heeft later in het traject het budgetteren zelf onder de knie gekregen, heeft nu genoeg financiële ruimte en gaat het zelf oppakken. Dan is alleen het traject niet netjes afgerond met een exitgesprek. Ook zijn er een paar jongeren teruggekomen naar R-newt omdat ze eerst op zoek gaan naar meer of ander werk voordat er een schuldregeling getroffen kan worden.”

78%VERSCHEEN OP TRAINING

 

73%TRAINING AFGEMAAKT

 

57%INSTROOM BIJ BSH

 

46%IN TRAJECT BIJ BSH

 

12%TRAJECTEN AFGEROND

 

 

Achmed Ajjaji, beleidsmedewerker gemeente Tilburg

“Zonder Fix Up Your Life hadden we deze jongeren als gemeente niet binnengekregen. Maar als ze al waren gekomen hadden we ook veel minder voor ze kunnen betekenen. Dankzij dit project kunnen we ook zo goed mogelijk schuldhulp bieden aan de jongeren die geen stabiel inkomen hebben. En we houden ze ook beter vast, ze vallen minder vaak uit. Dat komt enerzijds doordat we nu met andere ogen naar de jongeren kijken en ze anders benaderen houden we ze ook beter vast. maar dat komt ook doordat de jongeren goed zijn voorbereid in de training bij R-newt.”

ROC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFGERONDE OPLEIDINGEN

Marion Kolster, ROC Tilburg: “Ik schat in dat bijna de helft van de ROC-studenten die aan Fix Up Your Life heeft meegedaan hun opleiding niet had afgemaakt als dit project er niet was geweest.” Bij een deel van de jongeren die toch zijn gestopt met hun opleiding was uitval onontkoombaar, door slechte studieresultaten of een te grote studie-achterstand. De meesten van hen zijn gaan werken om de schulden sneller te kunnen aflossen. Marion Kolster: “En: sommigen vallen uit, maar stromen een cursusjaar later wel weer in.” Het ROC heeft naast een sterk sociaal belang ook een financieel belang bij het voorkomen van schooluitval: per uitgevallen jongere ontvangt het ROC een VSV boete ter hoogte van €3000,=.

Marion Kolster, ROC Tilburg

“Ik geloof helemaal in deze aanpak. Want ik zie in de ogen van de jongeren dat ze tijdens Fix Up Your Life echt iets geleerd hebben, dat ze gegroeid zijn. Ze gaan erin als onzekere pubers en ze komen eruit als steady volwassenen. Het kan niet anders dan dat dat beklijft.”

MAATSCHAPPELIJK

Wanneer jongeren instromen spelen er vaak al meerdere problemen. Er zijn jongeren die hun huis al zijn kwijtgeraakt doordat ze na een huurachterstand uit huis zijn gezet. Andere jongeren bevinden zich dichtbij dat punt. Sommigen van hen kunnen weer thuis gaan wonen. Maar de meesten gaan bij vrienden slapen en zwerven overdag op straat.

Van de jongeren die instromen hebben enkelen al te maken met bewindvoering. Die hebben dan een heel klein bedrag aan weekgeld beschikbaar. Maar de afloscapaciteit van jongeren is heel, heel erg laag. Met die bewindvoering worden de schulden dus maar heel kleinschalig afgelost. Zo’n traject duurt voor jongeren dus eindeloos. Gaby Rog: “Een jongere die een paar jaar bewindvoering achter de rug heeft is helemaal op. Psychisch helemaal ontregeld. Dan is er geen mogelijkheid meer om naar school te gaan. Er is geen toekomstperspectief. Alle energie gaat op aan het overleven van de dag, de week. Er is geen focus op school of werk. En erger nog: de schulden die ze hadden die de aanleiding vormden voor de bewindvoering zijn vaak nog verdubbeld ook.”

Wanneer jongeren met schulden ondersteund worden om hun situatie te stabiliseren kunnen ze zich weer focussen op hun toekomst: werk en opleiding. Door de samenwerking met schuldhulpverlening hebben ze bovendien het uitzicht dat ze in ca. 3 jaar weer helemaal stabiel en schuldenvrij zijn. Dat geeft de jongeren veel ruimte. En dat bespaart veel maatschappelijke kosten: de opvang voor jongeren die op straat zwerven, huisuitzettingen, langdurige werkloosheid, etc.

CONTACT

Rnewt_Zwart1


R-newt
Veemarktstraat 39
5038 CT Tilburg
Tel: 013-5430140

Tilburg Logo_testimonial


Gemeente Tilburg
Marlies van Geel, preventiemedewerker gemeente Tilburg
Achmed Ajjaji, beleidsmedewerker gemeente Tilburg
Stadhuisplein 128
5038 TC Tilburg
Tel: 14 013

normal_ROC_Tilburg_logo


ROC Tilburg
Marion Kolster
Stappegoorweg 183
5022DD Tilburg
Tel: 013 – 539 7090

Logo Panteia


Panteia
Martine van Ommeren
Lennart de Ruig
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel: 079-3222000
info@panteia.nl